vlekkenWerkwijze en besluitvormingNadat er een aanvraag is ontvangen kan vanuit de stichting de hulpverlener worden benaderd door een daartoe gemachtigde van de stichting om de casus nader door te nemen ter verheldering voor beide partijen. Dan kan tevens worden bezien of deze aanvraag voor steun haalbaar is en of de stichting mogelijkheden ziet en/of middelen heeft.

  • De gegevens van de aanvraag worden bewaard in een met codenummer aangeduid dossier.
  • De aanvraag is in behandeling na het bovengenoemde overleg en/of indien dit overleg niet is geïndiceerd nadat de aanvraag officieel is ingediend.
  • Het bestuur streeft er naar de aanvraag z.s.m. in behandeling te nemen en te overwegen of de stichting mogelijkheden kan bieden.
  • Het kan van de zijde van de stichting gewenst zijn om navraag te doen. Met name om een meer gedetailleerde onderbouwing van de financiële kwestie te krijgen. Meer gegevens inzake betalingen en schulden. De redenen en de toekomstperspectieven.
  • De stichting zal in principe na indiening van de aanvraag binnen 6 weken het besluit aan de aanvrager bekend maken.

Het bestuur van de stichting van het hulpfonds neemt de beslissingen op grond van de doelstelling en haar Statuten, en vanuit de geldende maatschappelijke begrippen verstandig en rechtvaardig.

  • De ondersteuning kan bestaan uit materiële zaken, een lening of een schenking.
  • Voorliggende mogelijkheden voor ondersteuning moeten onderzocht of benut zijn geweest zoals o.a. de WMO, Bijzondere Bijstand, mogelijkheden tot kwijtschelding, schuldhulpverlening en/of schuldsanering, Financiële Thuis Administratie, de Ziektekostenverzekeraars, Budget- en Belastingconsulenten.
  • De stichting kan ook nog een advies geven over of mee onderhandelen bij contacten met voornoemde instituties om een optimaal resultaat voor de cliënt te proberen te bereiken.
  • De redenen van het ontstaan van de problemen moeten voor alle partijen zo duidelijk mogelijk in beeld worden gebracht. En last but not least de toekomstplannen met een verbetering voor de cliënt.
  • De werkregio omvat in principe alleen West-Lochem met de onder "Doelstelling" aangegeven locaties.

© 2013 Toelis