vlekkenDonaties en schenkingenDe Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken kan haar werk alleen doen wanneer zij over voldoende financiële middelen beschikt. Zij kan deze ontvangen middels giften, schenkingen en/of legaten van natuurlijke – of rechtspersonen. Elk bedrag dat de stichting ontvangt is zeer welkom en zal uiterst nuttig worden besteed. Daar de stichting zelf geen wezenlijke kosten maakt, kunnen deze inkomsten optimaal worden besteed. De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoedingen, waardoor nagenoeg alle financiën bij de cliënten terecht zullen komen voor hun geïndiceerde en noodzakelijke ondersteuning. De Stichting Hulpfonds Gorssel e.o. is erkend als een ANBI. Gelden die u aan de stichting overmaakt zijn daarom in principe aftrekbaar van de belastingen. Echter bij eenmalige giften geldt bij de belasting een drempel, gebaseerd op het totaal van de gedane giften en het jaarinkomen. Het bedrag boven deze persoonlijke drempel van de aftrekpost Giften mag in het lopende jaar van aangifte in mindering worden gebracht. Een periodieke gift – op basis van een overeenkomst die u met de stichting maakt voor 5 jaar - om jaarlijks een vast bedrag over te maken is wel volledig aftrekbaar van uw jaaropgave. Indien u overweegt om dit fonds een periodieke gift te doen toekomen kunt u het Overeenkomst Periodieke Gift rechtstreeks bij de Stichting, deels voor ingevuld, oproepen en na verdere invulling aan ons via mail of per post doen toekomen. Daarnaast is het nog mogelijk de stichting te vermelden in uw testament opdat middels deze wijze de stichting een legaat van uw kant gaat ontvangen. Hiervoor is de Stichting geen erfbelasting verschuldigd.

De bankrekening van de Stichting is: NL25ABNA0526551127. Als u een bijdrage overweegt zal deze bij ontvangst zeer welkom zijn. Hiervoor zeggen wij u bij voorbaat dank en geven wij u de garantie dat ook uw geld goed besteed zal worden.© 2013 Toelis